Fuglereservat og fugletårn

Det Sydfynske Øhav er på grund af det rige fugleliv udpeget som internationalt fuglebeskyttelsesområde i henhold til såvel EU – fuglebeskyttelsesdirektivet som Ramsar – konventionen. Det Sydfynske Øhav blev af Miljø- og Energiministeriet pr. 1. september 1996 udlagt som vildtreservat, hvilket betyder jagtforbud og færdselsreguleringer på nogle af de steder, hvor fuglene søger føde eller yngler. Danmark har dermed en særlig forpligtelse til at passe på naturområdet samt til at beskytte områdets fugleliv.

Revet på Lyø er fuglereservat. Et såkaldt ynglefuglereservate, hvor der er færdselsforbud i yngletiden, fra 1. marts – 15. juli. Man må således ikke forstyrre ynglefuglene i denne periode, ligesom det er forbudt at færdes tættere end 50 meter omkring området i samme periode.

På Revet yngler havterner. Mange ynglefugle, som terner, yngler tæt i kolonier med reder direkte på jorden. Reder, æg og unger er umulige at få øje på, og nærmer man sig området, skræmmer man de voksne fugle væk. De tør ikke nærme sig reden så længe der er fremmede, og hvis det er et køligt forår, risikerer man at unger dør af kulde. I det varme forår er risikoen, at ungerne dør af varme og tørst. En anden risiko er at mågerne fra luften får øje på rederne med unger, hvorfor mange kan blive ædt. Det er derfor vigtigt at lade fuglene få ro.

Fugletårn

Ved Vestersjo i fuglereservatets sydlige grænse er der etableret et fugletårn hvor du kan observere fuglelivet ved søen og den smukke udsigt ud over havet mod Horne Land og Nordals.